ตรวจสอบสถานสินค้าได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

No. Tracking No. Receiver Name COD Amount
1 SMUBZ00024702 ร้านใหม่เจริญ 0
2 SMUBZ00024703 ไอรินลดา ศุทธดา 5190
3 SMUBZ00024704 อาทิตย์ เสนาเสถียร 1775
4 SMUBZ00024705 วราภรณ์ ภูริพิพัฒน์ 0
5 SMUBZ00024706 ประนอม เรือนแก้ว 580
6 SMUBZ00024707 อนัญญา แก้วสีหา 578
7 SMUBZ00024708 ชลธิชา วงศ์สิโรจน์กุล 578
8 SMUBZ00024709 คุณ วาสนา 1050
9 SMUBZ00024710 กรรณิการ์ ยงพาณิช 0
10 SMUBZ00024711 ดวงใจแก้ว วันาวัฒน์ 355
11 SMUBZ00024712 สโรชา จันทรัตน์เภสัช 375
12 SMUBZ00024713 นายธนกร จันทร์หลี 0
13 SMUBZ00024714 ติณณ์ฐิภา โชติโรจน์ธนากุล 355
14 SMUBZ00024715 นาย ชัยพันธ์ ลิ่มสกุล 355
15 SMUBZ00024716 ศศินา อนุรัตน์พานิข 0
16 SMUBZ00024717 สมบูรณ์ มนตรีชัยวิวัฒน์ 315
17 SMUBZ00024718 สิริณัฐชา 315
18 SMUBZ00024719 นายประสิทธิ์ นาคลดา 315