***แจ้งแค่ 7 วันล่าสุดครับผม ได้ที่  https://th.kerryexpress.com/th/track/

แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 11 มิถุนายน

1 SMUBZ00024495 ร้านขนมจีนต้นก้ามปูอโยธยา 0
2 SMUBZ00024496 นางสาว วัชรินทร์ บุญห้อย 0
3 SMUBZ00024497 อาจารย์นิรมล ประการผล 1050
4 SMUBZ00024498 สำเร็จ ศรีบ้านบาก 510
5 SMUBZ00024499 คุณวรพิชชา พรวัฒนา 525
6 SMUBZ00024500 สาวิตรี บัวผิน 0
7 SMUBZ00024501 หงษ์หยก กลมกล่อม 578
8 SMUBZ00024502 คุณ นุ 580
9 SMUBZ00024503 นาย อาซิส มูฮำหมัดอายุบ 0
10 SMUBZ00024504 ลลิต อาจบุตร 330
11 SMUBZ00024505 นางอัฐภิญญา ศรีวงษ์รัตน์ 315
12 SMUBZ00024506 พจมาน กำจรไพศาล 355
13 SMUBZ00024507 อนันต์ รอดไพบูลย์ 315
14 SMUBZ00024508 นางณัฐวลัย บุญเลิศ 315

แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 7มิถุนายน

1 SMUBZ00024041 นางบุญศรี พรมมา 1050
2 SMUBZ00024042 ธนิต เหลืองพิกุลทอง 0
3 SMUBZ00024043 วิภาวรรณ เส็งสอน 0
4 SMUBZ00024044 ธนวรรณ รักขิตพินิจดุลย์ 0
5 SMUBZ00024045 อัมพร หันตา 575
6 SMUBZ00024046 นิตยา แกมทนนทับ 315
7 SMUBZ00024047 วาสนา พรมใจ 290
8 SMUBZ00024048 นาดา เซ็นเยอะ 0
9 SMUBZ00024049 พระอธิการ ณัฐวุฒิ สิริปัญโย (ดงคำศรี) เจ้าอาวาสวัด 1100

แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 9 มิถุนายน

No. Tracking No. Receiver Name COD Amount
1 SMUBZ00024314 น.ส. ลาวัลย์ เชิดชูไชย 0
2 SMUBZ00024315 ชลิดา บุญญานุพงษ์ 0
3 SMUBZ00024316 สุมล ทัดสวน 355
4 SMUBZ00024317 นายธนกร จันทร์หลี 0

…..แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 8 มิถุนายน

No. Tracking No. Receiver Name COD Amount
1 SMUBZ00024202 นางสาวไพวัลย์ ไชยสีหา 1050
2 SMUBZ00024203 วันเพ็ญ ชูแสงทอง 580
3 SMUBZ00024204 นวลจันทร์ มหาเพชร 0
4 SMUBZ00024205 ชื่อแม่หมูในพระธาตุ? 1450

 

 

แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 7 มิถุนายน

No. Tracking No. Receiver Name COD Amount
1 SMUBZ00024041 นางบุญศรี พรมมา 1050
2 SMUBZ00024042 ธนิต เหลืองพิกุลทอง 0
3 SMUBZ00024043 วิภาวรรณ เส็งสอน 0
4 SMUBZ00024044 ธนวรรณ รักขิตพินิจดุลย์ 0
5 SMUBZ00024045 อัมพร หันตา 575
6 SMUBZ00024046 นิตยา แกมทนนทับ 315
7 SMUBZ00024047 วาสนา พรมใจ 290
8 SMUBZ00024048 นาดา เซ็นเยอะ 0
9 SMUBZ00024049 พระอธิการ ณัฐวุฒิ สิริปัญโย (ดงคำศรี) เจ้าอาวาสวัด 1100

แจ้งเลขส่งสินค้าวันที่ 6 มิถุนายน

1 SMUBZ00023845 06/06/2018 ทิพย์พวรรณ สุคันธนาค 352 65000
2 SMUBZ00023847 06/06/2018 คุณบุ๋ม 382 74130
3 SMUBZ00023849 06/06/2018 พิมพ์ประภา พงษ์วานิชสุข 0 10240
4 SMUBZ00023850 06/06/2018 นายสุธี คำใจคง 0 11130
5 SMUBZ00023851 06/06/2018 สำเร็จ ศรีบ้านบาก 560 40150
6 SMUBZ00023852 06/06/2018 นางสาวเยาวลักษณ์ จตุรภักดิ์ 0 24180
7 SMUBZ00023854 06/06/2018 สุกัญญา เก้าวงษ์วาน 0 73000
8 SMUBZ00023856 06/06/2018 กัญญาภัค สาธร 0 10280
9 SMUBZ00023858 06/06/2018 สมใจ บรรเทาวงษ์ 0 22190
10 SMUBZ00023859 06/06/2018 คุณอมรา ตันเจริญ 0 25140
11 SMUBZ00023861 06/06/2018 ณัฏฐวรรณ แสงเดช 0 10210

12. SMUB000215271 คุณวาสนา พลายงาม